Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten ‘Olie & Meer’, gevestigd te Zaandam. Olie & Meer is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in Amsterdam met het inschrijfnummer: 60761326 - BTW NL1885.27.758.B01.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Olie & Meer behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3 Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht blijven.

2. Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2 Levering zal plaatsvinden binnen 3 tot 7 werkdagen. Tenzij op de website anders is aangegeven. Indien de levertijd tot 7 werkdagen niet zal worden gehaald, zal de klant een e-mail van Olie & Meer ontvangen waarin de juiste levertijd wordt vermeld. In dat geval heeft de klant de bevoegdheid om de overeenkomst met Olie & Meer te ontbinden, door dit schriftelijk (via brief of e-mail) aan Olie & meer te melden. Olie & Meer zal een leveringstermijn van maximaal 30 dagen overeenkomen.

2.3 Alle op de website genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

2.4. Eventuele reeds door de klant gedane betalingen worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien werkdagen nadat Olie & Meer het in voorgaande artikel (artikel 2.2) genoemde verzoek tot ontbinding van de overeenkomst heeft ontvangen, op de bank- of girorekening van de klant teruggestort.

2.5. Nadat de klant het door hem/haar bestelde artikel heeft ontvangen, heeft de klant de bevoegdheid om binnen zeven (7) werkdagen na de ontvangst van dit artikel, de onderliggende overeenkomst met Olie & Meer te ontbinden. De klant hoeft hiervoor geen reden op te geven.

2.6. Indien de klant de overeenkomst ingevolge artikel 2.5 van deze algemene voorwaarden wenst te ontbinden, dient de klant dit schriftelijk (via e-mail of brief) aan Olie & Meer te melden. De klant dient het artikel in de juiste en ongeschonden verpakking, na overleg met Olie & Meer terug te sturen naar een door Olie & Meer vastgesteld adres. De klant dient in dit geval zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.

2.7. Indien de klant reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de klant de overeenkomst met Olie & Meer ingevolge artikel 2.5 van deze algemene voorwaarden heeft herroepen, zal Olie & Meer deze betalingen binnen veertien (14) werkdagen nadat Olie & Meer het door de klant geretourneerde artikel heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen. De verzendkosten die Olie & Meer heeft gemaakt om het artikel naar de klant toe te zenden zullen in mindering worden gebracht. De klant ontvangt dus de gedane betaling retour minus de verzendkosten.

2.8. Olie & Meer behoudt zich het recht om geretourneerde artikelen te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het artikel reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de klant (anders dan die van Olie & Meer of de leverancier van het artikel) is beschadigd.

2.9. Indien een artikel wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Olie & Meer schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal Olie & Meer de klant hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. Olie & Meer heeft het recht om de waardevermindering van het artikel als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.

2.10. Bezorging wordt verzorgd door PostNL, tenzij anders aangegeven en is op verzoek te volgen via het Track en Trace systeem van PostNL. Doorgaans bezorgt PostNL de dag na verzenden. Wanneer u meer informatie wenst over de bezorging kunt u contact opnemen. Wij geven u dan per e-mail de link naar het Track en Trace systeem met uw bestelling. Zodra PostNL de bezorging meldt als 'afgeleverd', wordt de bestelling als afgehandeld beschouwd. Reclamaties over niet of onjuist bezorgen zijn dan niet meer mogelijk.

3. Prijzen

3.1. Alle prijzen op de website genoemd zijn in Euro's, inclusief omzetbelasting (BTW) en exclusief verzendkosten. Bestellingen boven € 60,= worden door ons GRATIS verzonden naar elk gewenst adres in Nederland.

3.2 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

3.3 Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

4. Privacy

4.1 Indien u een bestelling plaatst bij Olie & Meer dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Olie & Meer. Olie & Meer houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.

4.2 Olie & Meer respecteert de privacy van de gebruikers van de website en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

4.3 Olie & Meer maakt gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

4.4. Door de klant ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant. Deze gegevens zullen niet worden verstrekt aan derden.

4.5. Tenzij de klant heeft aangegeven dat de klant hier geen prijs op stelt, zullen de gegevens van de klant worden opgenomen in een centraal bestand van Olie & Meer. Deze gegevens zullen worden gebruikt om de klant volledig up-to-date te houden wat betreft de zaken en diensten van Olie & Meer. De verwerking van de gegevens van de klant zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

4.6. De klant kan desgewenst inzage verkrijgen in de gegevens die door Olie & Meer over de persoon van de klant worden opgenomen in het bestand van Olie & Meer. De klant is gerechtigd wijziging van de gegevens te verlangen, indien deze gegevens niet correct zijn.

5. Garanties

5.1 Olie & Meer staat ervoor in dat de geleverde artikelen aan de overeenkomst beantwoorden en voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde artikel.

6. Offertes

6.1. Offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders in de offerte is vermeld.

6.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door klant, behoudt Olie & Meer zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

6.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Olie & Meer slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

7. Overeenkomst

7.1. Een overeenkomst tussen Olie & Meer en een klant komt tot stand nadat een bestelling of opdracht door Olie & Meer op haalbaarheid is beoordeeld.

7.2 Olie & Meer behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied na vooruitbetaling.

8. Afbeeldingen en specificaties

8.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc. en (technische) specificaties; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren etc. op de website van Olie & Meer gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

9. Overmacht

9.1. Olie & Meer is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

9.2. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Olie & Meer alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

9.3. Olie & Meer behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Olie & Meer gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

10. Communicatie

10.1 Olie & Meer is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Olie & Meer danwel tussen Olie & Meer en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Olie & Meer.

11. Klachten

11.1. Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het artikel of iedere andere klacht, zullen door Olie & Meer serieus in behandeling worden genomen.

11.2. De klant dient een klacht schriftelijk kenbaar te maken bij Olie & Meer (brief of e-mail).

11.3. Olie & Meer zal binnen tien (10) werkdagen de klacht proberen op te lossen. Olie & Meer zal de klant hierover schriftelijk (via brief of e-mail) berichten.

12. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

12.1. De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door Olie & Meer geleverde zaken geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

12.2. Olie & Meer garandeert niet dat de aan de klant geleverde zaken geen inbreuk maken op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van enige aanspraak van derden gebaseerd op de stelling dat met een door Olie & Meer geleverde zaak inbreuk wordt gemaakt op enig recht van een derden.

13. Diversen

13.1 Indien de klant aan Olie & Meer schriftelijk opgave doet van een adres, is Olie & Meer gerechtigd alle bestellingen te verzenden aan het desbetreffende adres, totdat de klant Olie & Meer een nieuw adres heeft doorgegeven.

13.2. Olie & Meer is bevoegd bij de uitvoering van de bestelling(en) van de klant gebruik te maken van derden.

14. Toepasselijke recht en geschillenregeling

14.1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Olie & Meer is het Nederlands recht van toepassing.

14.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Olie & Meer en klant, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Utrecht kennis, tenzij Olie & Meer er de voorkeur aan geeft het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de klant te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

De webwinkel voor Olijfolie & Meer Sluiten